پارگي هاي تاندون روتاتور کاف شانه

  تاندون روتاتور کاف ( تاندون کلاهک چرخاننده شانه ) از تاندونهاي چهار عضله اطراف شانه تشکيل مي شود که به سر استخوان بازو

ادامه

سیر پارگی تاندون روتاتور کاف شانه

تاندون روتاتور کاف ( تاندون کلاهک چرخنده شانه ) از تاندونهای چهار عضله اطراف شانه تشکیل می شود که به سر استخوان بازو چسبیده

ادامه

شکستگی های شانه

شکستگی های قسمت فوقانی بازو (شکستگی پروگزیمال هومروس) جزو شکستگی های نسبتا شایع در اندام فوقانی می باشد.     این شکستگی ها در

ادامه