شکستگی های شانه

شکستگی های قسمت فوقانی بازو (شکستگی پروگزیمال هومروس) جزو شکستگی های نسبتا شایع در اندام فوقانی می باشد.     این شکستگی ها در

ادامه